Regulamin

 

Regulamin XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego

IX Konkursu Poezji Śpiewanej Miedźna` 2017

pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

16 listopada Dom Kultury Wola

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli

                                         Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU:

  * popularyzacja literatury polskiej,

  * zainteresowanie sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka oraz gwary śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. „żywego słowa”,

  * inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi;

  * propagowanie poezji i piosenki poetyckiej wśród młodzieży;

  * kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej.

KONKURSY I KATEGORIE

Uczestnicy prezentować się będą w konkursach:  głównym,  gwarowym  i poezji śpiewanej  

w 3 kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum,
  3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

konkurs główny uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment prozy –  wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.  Tak wiersz jak i proza muszą być wybrane spoza kanonu lektur szkolnych!

konkurs gwarowy uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment gawęd autorów śląskich lub autorów związanych ze Śląskiem – wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

konkursu poezji śpiewanej uczestnicy muszą zaprezentować 2 utwory śpiewane – wystąpienie nie może trwać dłużej niż 10 minut. (Do akompaniamentu może być stosowany instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie półplayback. Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych.) W konkursie poezji śpiewanej nie mogą wziąć udziału uczniowie i absolwenci wydziałów wokalnych.

REPERTUAR

Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej lub  utwory z tekstem własnym.

KRYTERIA OCENY

Organizatorzy powołają Jury Turnieju, które oceni:

– dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dobór, który powinien być zgodny z  wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać jego możliwości odtwórczych)

– dykcję,

– interpretację,

– ogólny wyraz artystyczny;

– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

– oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w turnieju. Laureaci turnieju otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.   Nagrodę Grand Prix otrzyma najlepszy uczestnik turnieju.

Nieodebrane nagrody w dniu ogłoszenia wyników przechodzą na własność organizatora turnieju.

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Koszty podróży uczestników, pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

* Uczestnicy Turnieju otrzymają bezpłatny posiłek w dniu występu.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących.

* Zgłoszenie się do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania niniejszego regulaminu Turnieju, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w Turnieju oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i Internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Turnieju.

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

Każdy z uczestników złoży w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola lub prześle pocztą wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia do 3 listopada br. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane!

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ  W SALI WIDOWISKOWEJ DOMU KULTURY W WOLI UL. PSZCZYŃSKA 110

Szczegółowy program Turnieju dostępny będzie 10 listopada 2017 r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury: www.gok.miedzna.pl 

Wszelkie informacje pod nr tel. (32)  211 83 91 lub (32) 448 92 53 kom. 512 237 423 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)  e-mail: gok@gok.miedzna.pl

                Uczestnicy  XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego IX Konkursu Poezji Śpiewanej wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).