Regulamin

REGULAMIN

XXII Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI” Miedźna` 2019

2 – 3 kwietnia 2019 r.

   
       
       
 

ORGANIZATORZY:

* Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli

* Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

 

CEL PRZEGLĄDU:

* Konfrontacja artystycznych dokonań teatrów amatorskich

* Doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie

* Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego

* Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej

* Promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

* W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu i lalkowe).

* Przegląd ma zasięg międzypowiatowy.

* Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut!

 

KRYTERIA OCENY

* dobór repertuaru

* interpretacja

* ruch sceniczny

* emisja głosu

* scenografia, kostiumy

* ogólny wyraz artystyczny

 

KATEGORIE

Jury będzie oceniać zespoły w następujących kategoriach:

  1. przedszkola,
  2. szkoły podstawowe
  3. gimnazja, licea

 

NAGRODY

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie.

Jury Przeglądu w wyniku oceny prezentowanych zespołów przyzna dyplomy i nagrody finansowe dla najlepszych zespołów. Grand Prix Przeglądu stanowi Tort Baby Jagi, którym laureat jest zobowiązany poczęstować wszystkich uczestników przeglądu.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA

Warunkiem kwalifikacji jest przesłanie (pocztą lub osobiście) czytelnie i dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz Załącznika do Regulaminu imprezy w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, tel. (32) 211-83-91,  448-92-53; kom. 512-237-423

 

WARUNKI TECHNICZNE

profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie                                                                                                  

– wymiary sceny: okno sceny 5,70 x 3,65, proscenium 5,85 x 1,30

scena nie posiada elementów (statywy, stelaże itp. ) przeznaczonych do instalacji scenografii

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Koszty podróży uczestników, transportu dekoracji i rekwizytów pokrywają instytucje delegujące

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących zespołów     

* Zgłoszenie się zespołu do udziału w przeglądzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zespołu do przestrzegania niniejszego regulaminu przeglądu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w przeglądzie

* Uczestnicy przeglądu udzielają zgody organizatorom przeglądu na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w przeglądzie

* Z każdym zespołem, poza instruktorem winien być obecny na przeglądzie opiekun – wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” Miedźna 2019

 

Do pobrania: