Regulamin

REGULAMIN

XXI Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI” Miedźna` 2018

11 – 12 kwietnia 2018 r.

ORGANIZATORZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli
 • Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

CEL PRZEGLĄDU:

 • Konfrontacja artystycznych dokonań teatrów amatorskich
 • Doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego
 • Podtrzymanie i upowszechnienie tradycji teatralnej
 • Promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu i lalkowe).
 • Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut !
 
  KRYTERIA OCENY KATEGORIE  
 
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • ruch sceniczny
 • emisja głosu
 • scenografia, kostiumy
 • ogólny wyraz artystyczny
 Jury będzie oceniać zespoły w następujących kategoriach:

 1. przedszkola
 2. szkoły podstawowe
 3. gimnazja, licea
 
 
  NAGRODY

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie.
Jury Przeglądu w wyniku oceny prezentowanych zespołów przyzna dyplomy i nagrody finansowe dla najlepszych zespołów.
Grand Prix Przeglądu stanowi Tort Baby Jagi, którym laureat jest zobowiązany poczęstować wszystkich uczestników przeglądu.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA

Warunkiem kwalifikacji jest przesłanie (pocztą lub osobiście) czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia zespołu  oraz wypełnionej i podpisanej listy uczestników (załączniki do regulaminu) w terminie do dnia 30 marca 2018 r.


Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: 
Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola , ul. Pszczyńska 110
tel. (32) 211-83-91, 448-92-53; kom. 512-237-423

 

WARUNKI TECHNICZNE

 • profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie
 • wymiary sceny: okno sceny 5,70 x 3,65, proscenium 5,85 x 1,30
 • scena nie posiada elementów (statywy, stelaże itp.) przeznaczonych do instalacji scenografii

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

 • Koszty podróży uczestników, transportu dekoracji i rekwizytów pokrywają instytucje delegujące.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących zespołów.
 • Zgłoszenie się zespołu do udziału w przeglądzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zespołu do przestrzegania niniejszego regulaminu przeglądu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w przeglądzie
 • Uczestnicy przeglądu udzielają zgody organizatorom przeglądu na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w przeglądzie.
 • Z każdym zespołem, poza instruktorem winien być obecny na przeglądzie opiekun – wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.
 
 
     
  Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w XXI Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„O Tort Baby Jagi” Miedźna 2018

 

Organizatorzy

Do pobrania: