Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej (wysyłanej w formie listu elektronicznego – e-mail) a wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej..
2.Dane wydawcy Newslettera jest: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (dalej: GOK), NIP: 6381607238, REGON: 072825463, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, email: gok@miedzna.pl
3. GOK informuje, iż Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344) .
4. Newsletter jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób, o ile osoby wyrażą chęć jego otrzymywania na zasadach określonych w Niniejszym Regulaminie.
5. Newsletter zawiera w szczególności informacje m.in. o działalności statutowej GOK, aktualnych wydarzeniach, wiadomości usługach i innych istotnych sprawach związanych z działalnością GOK.
6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w tygodniu.
7. Newsletter będzie wysyłany do Użytkowników z adresu wydawcy Newslettera tj.: gok@miedzna.pl.
8. Każdy Newsletter zawiera:
a. informację o GOK będącym wydawcą Newslettera, w tym jego danych kontaktowych i teleadresowych;
b. wypełnione pole z informacjami od GOK, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu, a stanowiące treść Newslettera,
c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,
d. odesłanie do niniejszego Regulaminu.
9. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:
a. dokonać zamówienia usługi Newslettera, poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.gok.miedzna.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b. zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz klauzulę informacyjna RODO poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu elektronicznym i potwierdzić zamiar otrzymywania Newslettera.
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez GOK na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
10. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lit. d) powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, może zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu użytkownik usługi może kliknąć na odpowiedni link umieszczony w stopce każdego wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się” lub napisać bezpośrednio do GOK na adres poczty elektronicznej gok@miedzna.pl.
12. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera. W tym celu, Użytkownik winien aktywować usługę ponownie, wykonując czynności opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
13. GOK zastrzega sobie prawo do:
a. czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
14. GOK oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
15. GOK oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
16. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w RODO oraz POLITYCE PRYWATNOŚCI GOK (dostępne w zakładkach na www.gok.miedzna.pl).