Projekty


„MÓJ-TWÓJ-NASZ KAWAŁEK KULTURY”

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury +Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 

 


 

„Z KULTURĄ W E-ŚWIAT”

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

 

 


REMONT DOMU KULTURY W WOLI

Dofinansowanie: pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Roboty remontowe objęły remont sali widowiskowej, węzła sanitarnego
i komunikacyjnego oraz adaptację strychu. Prace polegały m.in. na wymianie centralnego ogrzewania, wymianie instalacji elektrycznej, montażu klimatyzacji oraz robotach wykończeniowych. Remont Domu Kultury poprawił warunki funkcjonowania oraz pozwolił na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej Domu Kultury w Woli jako placówki aktywizującej życie społeczne i kulturalne mieszkańców wsi. 

Projekt zrealizowany w 2010 r.

 


TURNIEJ RECYTATORSKI

Dofinansowanie: pomoc w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Turniej Recytatorski odbył się w Domu Kultury w Woli. W Turnieju wzięło udział 68 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy projektu zaprezentowali się w konkursie głównym oraz gwarowym w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy Turnieju oceniani byli przez profesjonalne jury – Jerzego Kuczerę, Alojzego Lysko oraz Ewę Walesiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, a laureaci dyplomy za zajęcie miejsca oraz nagrody rzeczowe – książki.

Projekt zrealizowany w 2011 r.


ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLI POPRZEZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE JEJ W INSTRUMENTY

Dofinansowanie: pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach operacji:

– przeprowadzono warsztaty muzyczne dla grupy 37 osób (członków orkiestry dętej) – 300 godzin zajęć. Zajęcia trwały od stycznia do grudnia 2012 r., dwa razy w tygodniu. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonego muzyka, kapelmistrza orkiestry – Piotra Olearczyka. Zajęcia polegały na doskonaleniu warsztatu muzycznego członków orkiestry, podnoszeniu kompetencji artystycznych, ćwiczeniach w zespole;

– zakupiono trzy instrumenty dęte: sakshorn tenorowy, puzon z kwartwentylem, tubę;

– zorganizowano koncert galowy Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Miedźna będący podsumowaniem projektu, w czasie którego członkowie Orkiestry zaprezentowali umiejętności zdobyte na warsztatach.

Projekt zrealizowany w 2012 r.

 


TURNIEJ RECYTATORSKI

Dofinansowanie: pomoc w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Turniej Recytatorski odbył się w Domu Kultury w Woli. W Turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół z Bierunia, Bojszów, Jankowic, Tychów, Miedźnej, Woli, Góry, Gilowic
i Frydku. Uczestnicy turnieju zaprezentowali się w konkursie głównym, gwarowym oraz poezji śpiewanej w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy Turnieju oceniani byli przez profesjonalne jury – Jerzego Kuczerę, Alojzego Lysko oraz Ewę Walesiak.

Projekt zrealizowany w 2012 r.


WIECZÓR ŚLĄSKI „U NOS NA BINIE…”

Dofinasowanie: pomoc w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu spotkania, w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli mieszkańcy gminy Miedźna mogli spotkać się przy kawie i posłuchać: Mikołaja Dziedzica z Góry – Dziecięcego Ślązaka Roku 2012, Stefani Dyduch z Tychów – półfinalistki w konkursie Ślązak Roku 2010, Teresy Urbańczyk z Jankowic – półfinalistki w konkursie Ślązak Roku w 2010, Leszka Jęczmyka z Katowic – Ślązaka Roku 2006, Alojzego Krawczyka z Rybnika – półfinalisty
w konkursie Ślązak Roku 2012. Spotkanie poprowadziła laureatka nagrody specjalnej
w konkursie Ślązak Roku 2010 Renata Waliczek z Góry. Całość spotkania uświetniła śląska kapela – Zespół „Józefinki” z Rybnika – Kłokocina. Ich muzyka i śpiew przeplatały się
z prezentowanymi monologami.

Projekt zrealizowany w 2012 r.


BABSKO BIESIADA „JAK OSTATKI TO OSTATKI…”

Dofinansowanie: pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach operacji zorganizowano imprezę skierowaną do kobiet – Babską Biesiadę. Biesiada odbyła się w Domu Kultury w Woli i wzięło w niej udział około 170 osób. Impreza upłynęła pod hasłem „Jak ostatki to ostatki…”. Spotkanie przepełnione było humorem, tradycją i folklorem. Był to wieczór niespodzianek z wodzirejem, muzyką, śpiewem, tańcem i dobrą zabawą. Imprezę poprowadził Bogusław Musiolik, wodzirej i konferansjer. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Happy Folk.

Projekt zrealizowany w 2012 r.


MIEDŹNIAŃSKA REWIA ORKIESTR DĘTYCH „SIŁA MUZYKI, PASJI
I TRADYCJI”

Dofinansowanie: pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach operacji zorganizowano Miedźniańską Rewię Orkiestr Dętych, która odbyła się na placu Parafii Św. Urbana w Woli przy ul. Szkolnej. Rewia rozpoczęła się przemarszem orkiestr dętych ulicami Woli. Po uroczystym otwarciu imprezy nastąpiła prezentacja orkiestr oraz występy mażoretek zaproszonych do udziału w Rewii. Występy artystyczne orkiestr oceniane były przez jury. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Projekt zrealizowany w 2014 r.


V WIECZÓR ŚLĄSKI „U NOS NA BINIE…”

Dofinansowanie: pomoc w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Na Wieczorze Śląskim spotkali się miłośnicy ślonskij godki, którzy przyszli posłuchać: Eweliny Sokół – Galwas – Ślązaczki Roku 2013, Anny Galwas – finalistki młodzieżowego konkursu „Po naszymu, czyli po Śląsku” roku 2013, Roberta Garcarzyka – finalisty konkursu „Po naszymu, czyli po Śląsku” roku 2013 oraz Kingi Szafron – finalistki XXIII Turnieju Recytatorskiego roku 2014. Spotkanie poprowadziła laureatka nagrody specjalnej w konkursie Ślązak Roku 2010 Renata Waliczek z Góry. Całość spotkania uświetnił występ Zespołu „Ligocianie”.

Projekt zrealizowany w 2014 r


MODERNIZACJA DOMU KULTURY W WOLI – ETAP II

Dofinansowanie: środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury. Priorytet: Infrastruktura domów kultury”.

W ramach zadania wykonano: remont sanitariatów przy sali wielofunkcyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej zewnętrznej, docieplenie elewacji wraz z obróbkami blacharskimi, docieplenie części stropodachu nad segmentem „C” budynku, malowanie części pomieszczeń wewnętrznych.

Modernizacja budynku rozpoczęła się 1 czerwca a zakończyła 30 września 2016 r. Prace budowlane wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane „Robi” Robert Bogucki z Bierunia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


W listopadzie 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli złożył projekt do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury na zadanie pn. „Zakup wyposażenie dla Domu Kultury w Woli”. Wniosek spełnił wymogi formalne, został oceniony zgodnie z przyjętymi procedurami i uzyskał ocenę końcową 86,33 punktów.

Minimum uprawniające do otrzymania rekomendacji wynosiło 70 punktów. Nasz wniosek mimo tego, iż uzyskał 86,33 punkty nie został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ w trakcie oceny wniosków minimum punktowe zostało podwyższone do 87 punktów. Złożono odwołanie ale nie zostało rozpatrzone pozytywnie.