Regulamin

REGULAMIN

XXIV Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych,
XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży
wraz z X Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 26 maja 2018 roku, parking przy Centrum Kultury w Woli                                    

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów i rekwizytów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone Ziemi Pszczyńskiej, które mogą wystąpić w kategoriach:

  1. ZESPÓŁÓW PIEŚNI I TAŃCA czas trwania programu do 15 minut
  2. ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH czas trwania programu do 15 minut
  3. ZESPOŁY PREZENTUJĄCE OBRZĘDY I ZWYCZAJE czas trwania programu do 25 minut

* ZESPÓŁ MOŻE WYSTĄPIĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII!

KATEGORIE WIEKOWE:

  1. zespoły przedszkolne,
  2. zespoły szkolne,
  3. zespoły dorosłych.

Jury oceniać będzie:

-dobór repertuaru zaprezentowanego w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo,

-czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej),

-strój ludowy zgodny z tradycjami regionu i sposób jego pokazania,

-wykorzystanie rekwizytów,

-zgodność z dawnymi obrzędami i zwyczajami.

NAGRODY

Jury Festiwalu, w wyniku oceny przedstawionych programów zespołów, przyzna dyplomy i nagrody finansowe. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu.

            Nagrodę Grand Prix w postaci „Wolanki” otrzyma zespół, który zdobędzie najwyższą ocenę spośród wszystkich zespołów. Od decyzji Jury nie przysługują odwołania.

TERMIN ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia ( załącznik do regulaminu)

w terminie do dnia 7 maja 2018 r. Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110 tel. 211 83 91, 448 92 53,  kom. 512 237 423

e-mail: gok@gok.miedzna.pl  

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Zgłoszenie się zespołu lub grupy niezrzeszonej do udziału w Festiwalu – Paradzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu Festiwalu – Parady, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w festiwalu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Festiwalu. 

* Koszty przejazdu zespołów pokrywa instytucja delegująca.

                                 

                                                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu

                                                                                                                     Organizatorzy                                                                                    

Do pobrania: