Regulamin

REGULAMIN

XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych,
XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży
wraz z IX Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej
  TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 27 maja 2017 roku, parking przy Centrum Kultury w Woli

 

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów i rekwizytów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone Ziemi Pszczyńskiej, któr mogą wystąpić w kategoriach:

 1. ZESPÓŁÓW PIEŚNI I TAŃCA czas trwania programu do 15 minut
 2. ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH czas trwania programu do 15 minut
 3. ZESPOŁY PREZENTUJĄCE OBRZĘDY I ZWYCZAJE czas trwania programu do 25 minut

* ZESPÓŁ MOŻE WYSTĄPIĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII!
  

KATEGORIE WIEKOWE:

 1. zespoły przedszkolne,
 2. zespoły szkolne,
 3. zespoły dorosłych.
 
  Jury oceniać będzie:

 • dobór repertuaru zaprezentowanego w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo,
 • czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej),
 • strój ludowy zgodny z tradycjami regionu i sposób jego pokazania,
 • wykorzystanie rekwizytów,
 • zgodność z dawnymi obrzędami i zwyczajami.
 
  NAGRODY
Jury Festiwalu, w wyniku oceny przedstawionych programów zespołów, przyzna dyplomy i nagrody finansowe.
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu.Nagrodę Grand Prix w postaci „Wolanki” otrzyma zespół, który zdobędzie najwyższą ocenę spośród wszystkich zespołów. Od decyzji Jury nie przysługują odwołania.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik do regulaminu) w terminie do dnia 8 maja 2017 r.
Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego:
Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel.(32) 211-83-91, 448-92-53 e-mail:
gok@gok.miedzna.pl
 

ZASADY ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenie się zespołu lub grupy niezrzeszonej do udziału w Festiwalu – Paradzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu Festiwalu – Parady, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w festiwalu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Festiwalu. 
 • Koszty przejazdu zespołów pokrywa instytucja delegująca.
 
 
  Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu
Organizatorzy 
 
 

Załączniki do regulaminu:

kartazgloszeniafestiwalparada

Do Pobrania:

festiwalParada2017regulamin