Regulamin

  

                                                                                                        

XXV Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych,

XXIV Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży

wraz z XI Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 7 – 8 czerwca 2019 roku, Dom Kultury w Woli                                

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej,
ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów
oraz strojów i rekwizytów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone Ziemi Pszczyńskiej, które mogą wystąpić w kategoriach:

  1. ZESPÓŁÓW PIEŚNI I TAŃCA czas trwania programu do 15 minut
  2. ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH czas trwania programu do 15 minut
  3. ZESPOŁY PREZENTUJĄCE OBRZĘDY I ZWYCZAJE czas trwania programu do 25 minut

* ZESPÓŁ MOŻE WYSTĄPIĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII!

* Przegląd ma zasięg powiatowy.

KATEGORIE WIEKOWE:

  1. zespoły przedszkolne,
  2. zespoły szkolne,
  3. zespoły dorosłych.

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

– dobór repertuaru zaprezentowanego w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo,

– czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej),

– strój ludowy zgodny z tradycjami regionu i sposób jego pokazania,

– wykorzystanie rekwizytów,

– zgodność z dawnymi obrzędami i zwyczajami.

NAGRODY

Jury Festiwalu, w wyniku oceny przedstawionych programów zespołów, przyzna dyplomy i nagrody finansowe. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu.

Nagrodę Grand Prix w postaci „Wolanki” otrzyma zespół, który zdobędzie najwyższą ocenę spośród wszystkich zespołów. Od decyzji Jury nie przysługują odwołania.

TERMIN ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z załącznikiem do regulaminu w terminie do dnia 24 maja 2019 r. Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110 tel. 211 83 91, 448 92 53, 
kom. 512 237 423 e-mail:
gok@gok.miedzna.pl  

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Zgłoszenie się zespołu lub grupy niezrzeszonej do udziału w Festiwalu – Paradzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu Festiwalu – Parady, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w festiwalu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Festiwalu. 

* Koszty przejazdu zespołów pokrywa instytucja delegująca.

   

Do pobrania: