Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście,

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Bury.
 • E-mail: z.bury@gok.miedzna.pl
 • Telefon: 32 211-83-91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
 • Adres: ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
 • E-mail: gok@gok.miedzna.pl
 • Telefon: 32 211 83 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się z trzech segmentów, do których prowadzą cztery wejścia schodowe.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzania dźwiękowego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w segmencie A.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku brak jest wind i platform przyschodowych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.