RODO

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, telefon 32 211 83 91; 32 448 92 53; 512 237 423,
email: gok@miedzn.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, telefon
32 211 83 91; 32 448 92 53; 512 237 423, adres e-mail: iod@gok.miedzna.pl
3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z s. w Woli jest wykonywanie
podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami
statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) zgodnie z art. 6
ust. 1
4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowych.
6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt.3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Pana/Pani prawa:
a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych
(szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych).
b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich
podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności
podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
9. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz wersjach papierowych, jednakże nie
będą poddawane profilowaniu.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli:
Sylwia Konieczny
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
telefon: (32) 211 83 91, 512 237 423
e-mail: iod@gok.miedzna.pl