RODO

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (NIP: 6381607238 REGON: 072825463), 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, email: gok@miedzna.pl;

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli – Pan Marcin Bucki, tel: tel.: (32) 211-83-91, adres e-mail: ioo@gok.miedzna.pl,

3) Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a. wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli godnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. DZ. U. z 2020r., poz. 194) i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a. przez czas wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub,

b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub,

c. przez czas, w którym Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

5) Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;

6) Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:

a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b. prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e. prawo przenoszenia danych,

f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, ani nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu.