Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na wycieczki w casie ferii zimowych 2018 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI
W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2017 R. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Kultury W Miedźnej z siedziba w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

godziny otwarcia: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

telefon: 32 211 83 91;   448 92 54 ;   512 237 423

strona internetowa: www.gok.miedzna.pl,  email: gok@miedzna.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na wycieczki w czasie ferii zimowych 2018 r.

II. POSTĘPOWANIA OGÓLNE:

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2018 R.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

zwaną dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa transportowa tj. przewóz uczestników wycieczek organizowanych podczas ferii zimowych 2018 r. dotyczy 4 wyjazdów w  miesiącu styczniu i lutym, zgodnie z planem szczegółowym dołączonym do oferty jako formularz ofertowy – załącznik nr 1

IV. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU:

  • przewozy uczestników odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
  • wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
  • wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
  • w cenę przejazdu wliczone będą: wszelkiego rodzaju opłaty drogowe, autostradowe.
  • kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez organizatorów wyjazdów;
  • wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego na własny koszt.
  • zapewnia kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.
  • wykonawca zapewni środki transportu – autokary klimatyzowane przystosowane do przewozu 50 i 30 osób
  • zamawiajacy informuje o dodatkowych kontrolach policji na parkingu przy Centrum Kultury w Woli.

V. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu oraz opatrzone pieczęcią (lub dopiskiem odręcznym) o treści: „Za zgodność z oryginałem” lub „Poświadczam za zgodność z oryginałem”.

VI. SKŁADANIE OFERT:

1) Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1, zawierającą cenę brutto dla każdego przejazdu z uwzględnieniem wszelkich opłat (drogowych, autostradowych) Wszystkie wycieczki rozpoczynają się i kończą na parkingu Centrum Kultury w Woli. przy ulicy Pszczyńskiej 110 , 43-225 Wola.

2) Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z napisem ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2018 R. należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Pszczyńskiej 110, 43-225 Wola do dnia 22.01.2018 r. do godziny 12:00, osobiście lub drogą pocztową.

3) Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów

4) Wartość cenowa za usługę na ofercie nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony

Zamawiającego jest: Henryka Zagórska tel. 32 211 83 91;   448 92 54 ;   512 237 423

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą kwotę brutto

oferowaną za usługę.

IX. WYNIK POSTĘPOWANIA:

O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców do dnia 24.01.2018 r.

X. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej zastrzega sobie prawo zmiany zapytania

i warunków, a także odwołania zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

XI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 – oferta cenowa

(szczegółowy plan wyjazdów w czasie ferii zimowych 2018 r.)