Klauzula informacyjna w związku z wejściem RODO

Szanowni Państwo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, telefon 32 211 83 91; 32 448 92 53; 512 237 423,
  email: gok@miedzn.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, telefon 32 211 83 91; 32 448 92 53; 512 237 423, adres e-mail: iod@gok.miedzna.pl.
 3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z s. w Woli jest wykonywanie podstawowych zadań ustawowych i statutowych instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, etc.), zawieraniem umów, zatrudnianiem pracowników i innych prawnych obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1.
 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
 6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pana/Pani prawa: a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 9. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz wersjach papierowych, jednakże nie będą poddawane profilowaniu.