Bezpłatne zajęcia komputerowe i językowe

Informujmy, iż firma Code Training Sp. z o.o. będzie organizować szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz korzystania z komunikatorów, a także nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, firma zapewnia dostęp do komputerów z Internetem mobilnym, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma podręczniki lub skrypty i certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.

Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, po 25 roku życia z woj. śląskiego, należące do grup defaworyzowanych, w tym min.:
– osoby po 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie);
– osoby niepełnosprawne;
– osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kluczowych osób pracujących.
W projekcie nie mogą brać udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, os. prowadzące 1 os. działalność gospodarczą.

Zakres szkoleń w projekcie:
– szkolenia językowe (angielski, niemiecki, francuski – różne poziomy) w wymiarze 120h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończony egzaminem TELC lub innym równoważnym;
– szkolenia komputerowe (różne poziomy) w wymiarze 100h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP lub innym równoważnym.